Virtukų kautynės

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2020-07-20

LLA Vėgėlės (nuo 1945 liepos mėn. – Žebenkšties) rinktinės 4 būrių ir NKVD pasienio kariuomenės 31 – ojo pulko kareivių kautynės, įvykusios 1945 liepos 22 dieną Virtukų miške Kelmės vlsč. (dabar Kelmės r.) .

1944 m. pb.–1945 m. pr. Šiluvos vls. formuojama Vėgėlės rinktinė sujungė Raseinių apsk. teritorijoje veikusius būrius. Vėgėlės rinktinei – maždaug šešių dešimčių kovotojų būriui – nuo jos susikūrimo vadovavo kpt. Juozas Čeponis-Budrys. Kpt. Jonas Žemaitis-Darius buvo rinktinės štabo viršininku, Petras Bartkus-Dainius, Žadgaila – rinktinės štabo narys. 1945 metų vasarą vadai J. Čeponis, J. Žemaitis ir P. Bartkus sudarė planą suvienyti Šiaulių, Raseinių, Kėdainių ir Tauragės apsk. veikusius partizanų junginius. Tuo tikslu 4 Vėgėlės rinktinės būriai – 54 kovotojai – persikėlė į Virtukų pušyną Kelmės vls. Stovykla buvo gerai įtvirtinta: stovyklos žiedinei gynybai įrengti viso profilio apkasai su bunkeriais ir ugnies taškais. Bet naujai įkurta stovykla nebuvo rūpestingai užmaskuota.

 Nuo 1945 m. gegužės mėn. MGB sekė Vėgėlės rinktinę. Sovietiniam saugumui pavyko į rinktinės ryšių tinklą infiltruoti savo agentą. Agentas, gavęs ryšininko įgaliojimus, sugebėjo išsiaiškinti LLA rėmėjus, rinktinės štabo dislokaciją Virtukų miške. Liepos 22 d. Virtukų pušyne apie 1500 NKVD kariuomenės kareivių ir stribų apsupo partizanų stovyklą. Stovyklos gynybai vadovavao J. Čeponis, J. Žemaitis. Partizanai turėjo 6 rankinius kulkosvaidžius, 24 automatus, 4 automatinius šautuvus, 10 paprastų šautuvų, pistoletų, granatų. Mūšis tęsėsi nuo 10 iki 13 val. Baigiantis šoviniams, kpt. J. Čeponis davė įsakymą atsitraukti. Atsitraukimą savanoriškai dengė Liolių būrys, vadovaujamas Liudo Jankausko-Žirgo. Žuvo jis pats ir dar 14 partizanų. Priešas mūšyje neteko daugiau kaip 40 karių. Partizanų kūnai buvo užkasti Vedecko ąžuolyne, netoli Raseinių.. Po Virtukų kautynių Vėgėlės rinktinė performuota ir pervadinta Žebenkšties vardu. 1995 m. Vedecko ąžuolyne pastatytas ir pašventintas memorialas laisvės kovų dalyvių aukoms atminti. 2008 m. čia LGGRTC pastatyti 5 tipiniai atminimo ženklai. Tipinis atminimo ženklas Virtukų miško pakraštyje skirtas Virtukų kautynėms įamžinti.

Nepamirškite padėkoti autoriui