Leidiniai publikacijos

Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai Raseiniai Region Jews. Their Lives and Fates

S. Jokučio leidykla-spaustuvė, Klaipėda, 2018. Tiražas 3000 vnt., 271 psl., iliustruota. Knyga lietuvių ir anglų kalbomis. Vertėja – Diana Guogienė. 

Tai antroji muziejininkės L. Kantautienės knyga apie Raseinių krašto žydus, skirta holokausto aukų atminimui. Knyga papildyta dokumentais, litvakų atsiųstomis nuotraukomis ir prisiminimais. Atskleistas žydų bendruomenės indėlis į Lietuvos valstybės kūrimą, nušviesta visuomeninė veikla Raseinių mieste ir apskrityje. Knygoje rasite duomenų apie holokaustą, žydų tremtinių sąrašą, žydų gelbėtojų sąrašą, arti tūkstančio holokausto aukų, gyvenusių Raseinių krašte, vardų ir pavardžių ir kt.

„Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“

Monografija A. Petrauskienė, G. Petrauskas, V. Vaitkevičius „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“, Vilnius, 2017 m.

Iš 1944 m. rugpjūčio–1950 m. liepos mėn. laikotarpio partizanų dokumentų, laiškų, kūrybos ir nuotraukų knygos autoriai atkuria patikimą, spalvingą ir įtaigų partizaninio karo Vakarų Lietuvos srityje, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardose, paveikslą. Prie partizanų raštų dera kitos rašytinės ir sakytinės istorijos žinios, pirmą kartą XX a. Lietuvos istorijos tyrimus praturtina 2010 m. Daugėliškių miške (Ariogalos seniūn., Raseinių r.) Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narių ir talkininkų surengtos archeologinės ekspedicijos duomenys.

Plačiam skaitytojų ratui skirtą, gausiai iliustruotą knygą sudaro kompleksinių tyrimų studija, archeologinių radinių, saugomų ir eksponuojamų Raseinių krašto istorijos muziejuje, katalogas ir istorijos šaltinių rinktinė.

Apie albumą „Lietuviški raštai iš Sibiro tolių“

„Lietuviški raštai iš Sibiro tolių“ – tai į skaitytojo širdį orientuotas tremtyje kurtų rankdarbių albumas, Raseinių krašto istorijos muziejaus ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis išleistas 2016 m. pabaigoje.

Praeitį padeda suvokti įvairūs šaltiniai: dokumentai, publikacijos, statistikos duomenys, tačiau vertybines žmogaus pozicijas ir pasaulėžiūrą prasminga tyrinėti per emocinę kultūrą, kasdienio gyvenimo detales. Ypač autoritarinio ir represinio režimo, tremties sąlygomis, kai asmenį bandyta nužmoginti brutalia jėga, alkiu, šalčiu, siaubinga buitimi, o dokumentus ir statistiką begėdiškai klastoti. Apie lietuvių gyvenimą tremtyje yra išleistų atsiminimų, mokslinių straipsnių – jie neabejotinai svarbūs, jaudinantys. Šis albumas pasakoja vaizdais, kurie komentuojami leidinio straipsniuose. Straipsnių autorės – LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė ir RKIM muziejininkė Loreta Kordušienė. Tikimės, kad tremtyje kurtų rankdarbių albumas pasieks savąjį tikslą.

Pietryčių Žemaitijos kryždirbystės savitumo bruožai

Sudarė: V. Tarvydienė, L. Kantautienė. Atsakingas     redaktorius St. Gutautas. Išleido UAB „Žuvėdra“, spausdino Standartų spaustuvė. Vilnius, 2015 m.

Leidinys skirtas visiems, besidomintiems Lietuvos istorija ir jos paveldu – mediniais paminklais, kuriais garsėjame visame pasaulyje. Kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės neišnyko iš mūsų kraštovaizdžio. Sunykusių paminklų vietoje statomi nauji, todėl pateikta medžiaga labiausiai naudinga tiems, kurie myli ir tęsia senąsias tradicijas.

Raseinių krašto istorijos muziejaus rinkiniai

Sudarė V. Tarvydienė. Leidinyje pateikiama dalis lovatiesių, saugomų Raseinių krašto istorijos muziejuje. Leidinys iliustruotas fotografijomis. Naudota Raseinių krašto istorijos muziejaus eksponatų inventorinių knygų informacija. Spausdino IĮ M stilius, Raseiniai, 2014 – 36 p. Tiražas 200 egz.

Raseinių krašto medinės architektūros tradicija

Sudarė: L. Vapsevičienė, V. Tarvydienė. Atsakingas redaktorius St. Gutautas. Išleido „Žuvėdra“, spausdino Standartų spaustuvė. 2013 m. Leidinyje pristatoma unikali Raseinių krašto kultūros paveldo dalis – medinė architektūra. Tai senųjų sodybų mediniai statiniai, dvarų sodybų architektūra, mažoji architektūra. Leidinys gausiai iliustruotas dabarties ir archyvinėmis nuotraukomis, planais, brėžiniais.

Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis

Raseinių krašto istorijos muziejus išleido leidinuką „Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis“. Šis leidinys skirtas edukacinei veiklai. Jame pateikiame muziejaus edukacinė programa, užduotys, nuotraukos iš įvairių užsiėmimų. Edukacinė muziejaus programa yra labai įvairiapusė ir plati. Ji apima krašto istoriją, dailę, etnokultūrą ir skirta įvairaus amžiaus grupėms: pradedant ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais, pradinių klasių mokiniais ir baigiant vyresnėms klasėms. Edukacinė veikla yra sisteminga, pritaikyta prie mokyklų programų. Mokytojai ir mokiniai noriai dalyvauja programose, jų pageidavimu paruošėme užsiėmimus įvairesnėmis temomis, juos papildėme kūrybinio pobūdžio užduotimis.

Raseinių krašto senosios sodybos

Sudarė V.Tarvydienė, L.Vapsevičienė [2007-2008 m. ekspedicijų metu Raseinių rajone fiksuoto nykstančio kultūros paveldo medinės architektūros tyrimai, fotografijos] Vilnius, 2009.  knyga 

Dalys iš knygos Tradicinė troba, jos interjeras - svarbi lietuviu kultūros dalis  ,  Mediniai sakraliniai paminklai .

Nėriniai ir mezginiai Raseinių krašto istorijos muziejuje

Sudarė  G.Jociūtė, L.Vapsevičienė. [Leidinyje pateikiama dalis nėrinių ir mezginių, saugomų Raseinių krašto istorijos muziejuje. Leidinys iliustruotas fotografijoms, grafiniais nėrimo vaizdais.] Vilnius, 2010 - 47 p. Spaudė UAB ,,Petro ofsetas''. Tiražas 500 egz.

M. B. Navakauskienė. Betygalos žemė

Vilnius, 2001 – 208 p. UAB leidykla „Alka“, spausdino „Aušros“ spaustuvė. Muziejininkės M. B. Navakauskienės istorinė - dokumentinė apybraiža apie Betygalos žemės praeitį, dabartį, šio krašto žmones. Autorei talkino kraštiečiai habil mokslų daktaras F.  Mačianskas, poetas J.  Nekrošius, istorikas prof. P.  Setkauskis. 

Raseinių kraštas

Vilnius, 1996 – 32 p., leidykla „Atkula“, spausdino Adomo Jakšto spaustuvė. Tiražas 8000 egz. Atskiri leidiniai lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. Turistinis - reklaminis vadovas su įdėtu Raseinių miesto ir rajono žemėlapiu, gausiai iliustruotas spalvotomis fotografijomis.

Raseiniai. Nepriklausomybės paminklui „Žemaitis“ – 70 metų

Vilnius, 2004 – 28 p., leidykla „Atkula“. Trumpa paminklo statymo istorija ir istorinės fotografijos su komentaru lietuvių ir anglų kalbomis. Fotografijos juodai baltos iš LCVA, LLMA, Raseinių KIM fondų.

Vilnius, 2003 – 12 atskirų lapų. Leidykla „Atkula“, spaudė AB „Spauda“. Leidinys išleistas Kultūros ministerijos lėšomis. Spalvotų fotografijų lakštai įvairiapusiškai iliustruoja Raseinių krašto praeitį ir dabartį.

Raseinių krašto žydai

Vilnius, 2004 – 272 p. UAB leidykla „Kronta“, spausdino UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“. Dokumentų ir straipsnių  rinkinys. Sudarytoja L. Kantautienė. Leidinyje įvairiapusiškai pateikta krašto žydų istorija, paremta archyviniais dokumentais, atsiminimais, kraštotyrine medžiaga. Pateiktas žydų gelbėtojų Raseinių rajone sąrašas. Leidinio reziumė anglų ir rusų kalbomis.

Raseinių karšto istorijos muziejus

Vilnius, 2005 – 12 p. Leidykla „Atkula“, spausdino Standartų spaustuvė. Teksto autorės G. Pečkaitienė ir B. Kulpinskaitė. Trumpai apžvelgta muziejaus istorija gausiai iliustruojant ekspozicijų, eksponatų, renginių fotografijomis. Paskutiniai puslapiai skirti trumpai rajono kultūros paveldo apžvalgai.

Raseinių didžioji sinagoga

2004. Lankstinuką paruošė L. Kantautienė, spauda ir dizainas UAB „Prix Fixe“. Išleista Švietimo kaitos fondo lėšomis. II pasaulinio karo metais sugriautos Raseinių didžiosios sinagogos istorija, paremta dokumentais, iliustruota brėžiniais ir fotografijomis.

Raseinių krašto knygnešiai

Lietuviškos spaudos atgavimo 100 – mečiui. 2004. Lankstinuką paruošė L. Vapsevičienė. Raseinių krašto knygnešystės istorija, knygnešių sąrašas, knygnešių keliai Raseinių rajone, jų palaidojimo vietos. Iliustruota keliomis fotografijomis.

Raseinių gimnazijos direktorius Jonas Kartanas (1890 – 1944)

Pirmoji sovietinė okupacija Lietuvoje 1940 06 15 – 1941 06 22. –2004.  Maketuota ir  spausdinta kompiuteriu. Medžiagą iš muziejaus fondų, „Kalno“  vidurinės mokyklos muziejaus, giminaičių atsiminimų surinko ir paruošė L. Kordušienė.

Vytautas Šikšnys. Gyvenimo ratas sukasi. Tremties dienoraštis

Šiauliai, 2005. – 238 p. Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla. Spausdino UAB „Šiaulių knygrišykla – spaustuvė“. Tiražas 500 egz. Tai autentiškas tremtinio dienoraštis, rašytas 1949 – 1958 m. Leidinys gausiai iliustruotas autoriaus gausiai sukurtais piešiniais ir fotografijomis, darytomis tremtyje.  

I-oji sovietinė okupacija ir genocidas

Mokslinė konferencija. Raseiniai 2005 06 14.– Vilnius 2006 – 48 p. Leidykla „Atkula“, spaudė UAB spaustuvė „Pozicija“. Spaudai parengė L.Kordušienė Leidinyje pateikiami aštuoni konferencijoje skaityti pranešimai.

Betygala 2006. Katalogas

Kaunas, 2006 – 20p. L. Balčiūnienės firma „Dimera“. Tiražas 300 egz. 

2006 m. gegužės pabaigoje Betygaloje surengtas dailės pleneras, skirtas dailininko Jono Kuzminskio 100 – mečiui paminėti. Leidinyje užfiksuotos plenero akimirkos, sukurti darbai.