Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimui

  • Paskelbė: Gintarė Norkienė
  • Paskelbta: 2019-11-21

1918–1920 M. NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos Seimas, vertindamas ypatingą Lietuvos savanorių, Lietuvos kariuomenės ir kitų Lietuvos žmonių indėlį Nepriklausomybės kovose, ginant ką tik atkurtą Lietuvos valstybę, 2019 metus paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais. 

Lietuvos Nepriklausomybės kovų 1918–1920 m. dalyvių iš Raseinių krašto sąrašas: pirmieji Lietuvos kariai-savanoriai, kurie buvo XX a. pradžios Lietuvos kariuomenės ištakose ir priešams – bolševikams, lenkams ir bermontininkams veržiantis į šalį, kūrė Lietuvos kariuomenę, rūpinosi Tėvynės saugumu. 

RASEINIŲ VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Vosylius Gelgermanas (g. 1895 m. Raseiniuose, mirė 1996 m. JAV). Už pasižymėjimą Lietuvos Nepriklausomybės kovose su bermontininkais apdovanotas du kartus (Dviejų Vyties Kryžiaus kavalierius).

Mikas Elisejevas (g. 1895 m. Raseiniuose, mirimo vieta nežinoma). Apdovanotas už pasižymėjimą Lietuvos Nepriklausomybės kovose su bolševikais. Nuo 1919 m. karininkas, vadovavo 4 pėstininkų Mindaugo pulkui.

Pranas Liatukas (g.1876 m. Padievaičių k. Raseinių apskr. 1945 m., nukankintas Lukiškėse). Generolas leitenantas, krašto apsaugos ministras. 1918 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris. 3-ojo pėstininkų pulko organizatorius ir vadas Raseiniuose. 1919 m. P. Liatukas minėtam pulkui vadovavo kovose prieš bermontininkus. Taikos metais tarnavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje. 

Jonas Ignatavičius, kilęs nuo Raseinių, gyv. Zacižos k., Kalnujų valsč., Raseinių apskr. Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, kapitonas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.

RASEINIŲ VALSČIAUS SAVANORIAI

Kazys Beinoris (g. 1902 m. Anolino plv. Raseinių vlsč.). Tarnavo savanoriu 1920-11-01–1922-04-07, pašauktu 1924-01-13–1925-04-26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4026, išduotas 1929-11_13.

Viktoras Beržinskas (g. 1874 m. Pakapurnio k., žuvo 1947 m. Kaune). Lietuvos Respublikos Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo seimų narys. 

Vincas Beržinskas (g.1902 m. Raseiniuose). Tarnavo savanoriu 1919-03-31–1921-01-27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2181, išduotas 1929-04-17.

Baltrus Beržinskis (g.1874 m. Pakapurnio k. Raseinių vlsč.). Tarnavo savanoriu 1920-10-20–1921-10-22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4784, išduotas 1930-04-15.

Antanas Biknaitis (g. 1896 m. Burkaičių k. Raseinių vlsč.). Kapitonas. Tarnybą pradėjo 1919-05-23 Artil. pulko štabe. Nuo 1920-01-16 mokėsi Karo mokykloje, 1944 m. išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4915, išduotas 1930-04-30.

Bronius Butkus (g. 1897 m. Raseiniuose). Tarnavo savanoriu 1919-01-22–1921-10-17. 1930 m. gyv. Raseinių vlsč. Pašaltuonio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6968, išduotas 1931-06-25.

Pranas Butvinskas (g. 1898-08-30 Raseiniuose). Karininkas. Įstojo sav. 1919-05-24. 1934 m. gyv. Raudonėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9605, išduotas 1935-05-29.

Pranas Čiužas (g. 1902-10-18 Raseiniuose). Tarnavo savanoriu 1919-05-16–1920-05-29. 1929 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2993, išduotas 1929-06-26.

Brunas Hincas (g. Raseiniuose). Savanorio karinę tarnybą pradėjo 1919-06-26. Taikos metais gyveno Ugniagesių g. 12, Raseiniuose. 

Dominikas Dukauskas (g. 1893 m. Kulkių k. Raseinių vlsč., mirė 1987 m., palaidotas Raseinių civilinėse kapinėse.). Savanoris nuo 1919-03-05. Sav. LKKSK 1935-04-03, prot. Nr. 300. 1931 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9639, išduotas 1935-07-06.

Juozas Gailius (g. 1896-10-20 Kadagynės k. Raseinių vlsč.). Tarnavo sav. 1919-02-02–1921-11-21. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Zbaro k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6923, išduotas 1931-06-12.

Leonardas Gedminas (g. 1895-12-11 Žemygalos k. Betygalos vlsč.). Tarnavo sav. 1920-01-10–1922-04-01. 1936 m. gyv. Raseinių apskr. ir vlsč. Pakapurnio palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9788, išduotas 1936-09-30.

Antanas Grigaitis (g. 1895-10-24 Kalnujų k. Raseinių vlsč.). Tarnavo sav. 1919-05-01–1920-06-08. 1928 m. gyv. Kalnujų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2700, išduotas 1929-05-31.

Stasys Grinelis (g. 1893 m. Raseiniai). Tarnauti pradėjo 1920-03-30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3824.

Antanas Grušaitis (g.1895-11-12 Gruzdiškės k. Raseinių vlsč.). Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919-01-15 į 1 p.p. Nuo 1920 m. tarnavo Alytaus komendantūroje, 9 p.p., iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 287, išduotas 1928-06-09.

Adolfas Juodka (g. 1897 m. Biržūnų k., Zarasų r., mirė 1984 m. JAV). Savanoris, Šaulių sąjungos narys, Raseinių apskrities savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas, Raseinių Piliečių klubo bibliotekininkas, apskrities policijos vadas, ilgametis Raseinių miesto burmistras (1926–1940).

Zigmas Jurevičius (g. 1889 m. Mykolaičių dv. Raseinių vlsč.). Vet. gydytojas, ats. kapitonas. Tarnavo 1919-04-03–1924-01-17. 1929 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3871, išduotas 1929-11-11.

Kazimieras Kasiliauskas (g. 1890 m. Gruzdiškės k. Raseinių vlsč.). Palaidotas Raseiniuose.

Edvardas Kuržinauskas (g. Raseiniuose, žuvo 1920-03-30, palaidotas Panevėžyje). I pėst. pulko eilinis.

Jonas Matelis (g. 1898 m. žuvo 1944 m.). Karininkas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris. 1932–1936 m. ėjo Šaulių rinktinės (Raseinių apskr.) vado pareigas.

Antanas Martusevičius (g. 1863 m. Padubysio dv. Raseinių vlsč., mirė 1944 m. Kaune). Tarnybą pradėjo 1921-04-20. Atsargos generolas leitenantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7074.

Petras Merkliopas (g. 1898 m. mirė 1966 m., palaidotas Kalnujuose). Nepriklausomybės kovose kovojo su bolševikais (rytų Lietuvoje).

Juozas Navickas (g. 1897-10-22 Girdvainių k. Raseinių vlsč.). Tarnavo sav. 1919-04-29–1920-04-16, paleistas dėl ligos. 1932 m. gyv. Raseinių vlsč. Rakavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9394, išduotas 1933-12-30.

Giršas Parelmanas (g. Raseiniuose, žuvo 1920-03-17). 9 pėst. pulko eilinis.

Tomas Petkus (g. 1890-05-12 Aleksandrų k. Raseinių vlsč., mirė 1919-08-12 Kaune). Įst. sav. 1919-04-04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2828, išduotas 1929-06-26.

Mykolas Petraitis (g. 1900-02-04 Raseiniuose). Tėvai iš Ariogalos vlsč. Tarnavo sav. 1919-05-24–1921-10-22. 1930 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6507, išduotas 1931 m.

Jonas Radavičius (g. 1896-09-27 Raseiniuose). Tarnavo sav. 1919-03-25–1921-12-14. 1930 m. gyv. Raseinių vlsč. Gruzdiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7399, išduotas 1931-09-30.

Vincas Ramanauskas (g. 1896-11-17 Markiškių k. Raseinių vlsč.). Tarnavo sav. 1919-03-21–1921-11-29. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Grinkiškio vlsč. Daugirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5357, išduotas 1930-07-31.

Stasys Ridzevičius (g. 1891 m. Raseiniuose). Tarnybą pradėjo 1919-02-03. Gyveno Skaudvilės valsč.

Viktoras Sakarauskas (g. 1901-01-03 Gabšių k. Raseinių vlsč.). Puskarininkis. Tarnavo 1920-11-03–1922-01-01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7038, išduotas 1931-06-25.

Juozas Skaisgiris (g. 1901 m. Raseiniuose). Tarnybą pradėjo 1919-01-15.

Viktoras Skibarka (g. 1901-05-12 Stonų k. Raseinių vlsč.) Įstojo sav. 1919-06-15. 1920-10-17 baigė Karo m-klą, Vyt. Didž. karininkų kursus. 1941-06-22 dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 280, išduotas 1928-06-09.

Pranas Teresius (g. Alėjų k. Raseinių vlsč.). Tarnybą pradėjo 1919-08-01. Taikos metais gyveno Raseiniuose.

Petras Trumpaitis (g. 1892-01-30 Palendrės dv. Raseinių vlsč.). Tarnavo 1920-08-31–1921-02-19. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2297, išduotas 1929-04-24.

Antanas Urbutis (g. 1898-06-11 Stonų k. Raseinių vlsč.). Tarnavo 1919-03-28–1921-10-25. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4384, išduotas 1930-01-31.

Antanas Vaičiūnas (g. 1903-10-22 Zacižos k. Raseinių vlsč.). Tarnavo 1920-11-21–1922-04-12. 1929 m. gyv. Nemakščių vlsč. Uvainiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3183, išduotas 1929-07-30.

Leonas Vedeckis (g. 1895-08-19 Paraseinių k. Raseinių vlsč.). Savanoris nuo 1918-01-15. 1939 m. metraštyje nurodomas kaip kariuomenės intendantūros kapitonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 382, išduotas 1928-07-09.

SAVANORIAI ŽUVĘ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ KOVOJE SU BERMONTININKAIS 1919 M. PALAIDOTI RASEINIŲ CIVILINĖSE KAPINĖSE

Petras Gelažnikas

Antanas Mačiulis

Vladas Pranckevičius

Antanas Sabaliauskas

Vincas Pauža

Dominykas Augustinas

Vladas Ūsas

Feliksas Mackevičius

Leonas Paulauskas

Albertas Ivanauskas

Jonas Stonis

Povilas Ivaškevičius

Jonas Martinaitis

Bronius Vyšniauskas

Vitas Vasiliauskas

Vincas Rimavičius (1896-06-14 – 1919-10-28). 1919-01-30 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno komendantūros jaunesniuoju karininku. 1919-02-20 perkeltas į Raseinių komendantūrą, paskirtas 3 kuopos vadu. 1919-10-27 kautynėse su bermontininkais, ginant Raseinius, jų suimtas ir 10-28 sušaudytas. 1919-11-18 suteiktas pėst. vyr. ltn. laipsnis (po mirties)

GIRKALNIO VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Juozas Andrikis (g. 1897 m. Mankūnų k. Girkalnio vlsč., mirė 1943 m. Raseiniuose). Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. 1918 m. Raseinių valsčiaus komiteto sekretorius. 

Antanas Budrys (g. 1890 m. Pamituvės k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-01-24–1928. Buvo paskirtas į 2 p.p., 1919 m. – leitenantas, 1920 m. – kapitonas. 1940 m. gyv. Palangėje.

Teodoras Bitvinskas (g. 1897-04-23 Šeimyniškių k. Girkalnio vlsč., mirė 1980-05-13 Kaune). 1919-12-16 baigė Karo mokyklą, paskirtas į 7 p.p. 1924 m. pakeltas į vyr. leitenantus, 1938 m. į kapitonus. 1940 m. paleistas į atsargą. 

Antanas Gružinskas (g. 1899 m. Šilvų k. Girkalnio vlsč., mirė 1970 m. Argentinoje). 

Juozas Jačys (g. 1898 m. Mikalavos k. Girkalnio vlsč.). 

Jeronimas Matelis (g. 1896 m. Peldiūnų k. Girkalnio vlsč., mirė 1964 m. Palaidotas Girkalnyje).

Kazys Ramanauskas (g. 1896 m. Paleiškonių k., mirė 1987 m. Palaidotas Karmėlavoje).

Viktoras Rūkštelis (g. 1897-09-26 Akmeniškių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-01-25–1920-03-21, paleistas dėl ligos. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi (Nr. 633). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6218, išduotas 1931-01-22. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Želmenų k., buv. Kaprizo dv. buvo gavęs 15 ha. 

Antanas Survila (g. 1899 Girkalnio mstl., mirė 1942 m.). Karininkas, Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4285, išduotas 1929-11-21.Tarnavo sav. 1919-01-12–1921-12-01. Gyv. Raseinių aps. ir vlsč. Volų k. 1941 m. tremtinys.       

GIRKALNIO VALSČIAUS SAVANORIAI

Antanas Balčaitis (g. 1895-10-19 Šilininkų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-01-25–1920-04-16. LKKSS Raseinių skyr. narys. 1930 m. gyveno Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6962, išduotas 1931-06-25.

Teodoras Bitvinskas (g. 1897-04-23 Šeimyniškių k. Girkalnio vlsč., mirė 1980-05-13 Kaune). Apdovanotas savanorio medaliu 1928 m. Įst. sav. 1919-05-23. 1919-12-16 baigė Karo mokyklą, paskirtas į 7 p.p. 1924 m. pakeltas į vyr. leitenantus, 1938 m. į kapitonus. 1940 m. paleistas į atsargą. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

Stasys Bištautas (g. 1896-01-07 Rasčių dv. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-03-06–1920-08-04. 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2545, išduotas 1929-05-31.

Juozas Brazaitis (g. 1896-10-13 Raitininkų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-16–1922-01-13. Gyveno Kėdainių apskr. Ariogalos vlsč. Paryžiaus vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7208, išduotas 1931-08-31.

Martynas Brazaitis-Brazauskas (g. 1898-11-06 Mikalavos k. Girkalnio vlsč.). Apdovanojimas išduotas našlei Julei Brazauskienei-Brazaitienei, gyv. Ariogalos vlsč. Pakarklių k. Tarnavo savanoriu 1919-04-02–1920-05. Grįžęs iš kariuomenės, dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10060, išduotas 1937-12-06.

Antanas Bukauskas (g. 1898-01-15 Paruklionio k. Girkalnio vlsč.). Grandinis. Įst. sav. 1919 01 19. 1938 m. gyveno Raudondvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6959, išduotas 1931-06-25.

Kazys Danielius (g. 1899-03-03 Bliūdžių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-03-15–1921-03-07. 1930 m. gyveno Eržvilko vlsč. Eidukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5463, išduotas 1930-08-11.

Antanas Dapkus (g. 1900-11-24 Pilkalnio k. Betygalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-05-13–1921-11-17. 1930 m. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6420, išduotas 1931-02-28.

Benediktas Dembskis (g. 1899-03-21 Paliepių k. Kelmės vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-02-01–1921-12-02. 1928 m. gyveno Girkalnio vlsč. Pramedžiuvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1332, išduotas 1928-11-23.

Eimutis Izidorius (g. 1902-09-12 Peldžiūnų I k. Girkalnio vlsč.). Apdovanojimas išduotas tėvui, gyv. Peldžiūnų k. Tarnavo savanoriu 1919-01-13–1919-02-10. 1919-02-10 žuvo prie Jiezno mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3004, išduotas 1929-06-25.

Stasys Grabauskas (g. 1901-02-27 Surmantų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-03-25–1920-06-18 Šiaulių komendantūroje. 1927–1928 m. gyv. Ežerėnų apskr., dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2322, išduotas 1929-04-24.

Julius Grimas (g. 1901-08-01 Bliūdžių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1920-04-21–1922-10-05. Sav. LKKSK 1934 02 20, prot. Nr. 265. 1934 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9449, išduotas 1934-03-12.

Aleksandras Gustas (g. 1896-02-18 Pamituvio (Paakmenio II) k. Girkalnio vlsč., mirė 1919-10-19). Tarnavo savanoriu 1919-01-16–1919-10-19. Negrįžo iš fronto. Sav. LKKSK 1934 09 26, prot. Nr. 276. Apdovanojimo prašė brolis, gyv. Flerijoniškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9510, išduotas 1935-10-15.

Jonas Jankauskas (g. 1901-03-11 Žvirgždžių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-10-22–1921-05-20, paleistas dėl ligos. 1927 m. gyv. Kražių vlsč. Pamergių k., invalidas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4977, išduotas 1930-04-30.

Jonas Jankūnas (g. 1884-08-16 Derbutų k. Betygalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-04-09–1920-05-06. 1932 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8770, išduotas 1932-10-01.

Stasys Jankūnas (g. 1901-08-08 Dainių dv. Raseinių vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-04-02–1920-04-30, pašauktu – 1921-11-01–1922-10-06. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6937, išduotas 1931-06-12.

Antanas Januška (g. 1901-01-27 Pamituvio k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-05-05–1921-10-18. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vlsč. Pagirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2547, išduotas 1929-05-31.

Antanas Jocius (g.1900-05-28 Volungiškės (Dumšlakio) k. Šimkaičių vlsč. (Jurbarko r.). Tarnavo savanoriu 1919-07-01–1921-12-07. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Girkalnio vlsč. Antanavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8126, išduotas 1932-03-29.

Feliksas Jonyla (g. 1901-04-04 Girkalnio mstl. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-02-15–1920-02-18, pašauktu – 1921-11-01–1922-10-15. Teistas 6 mėn. paprasto kalėjimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7498, išduotas 1931-11-06.

Jonas Juzikis (g. 1903-12-01 Akmeniškių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1920-10-07–1921-12-01. 1931 m. gyv. Kretingos apskr. Kulių vlsč. Karklėnų k. Buvo pirkęs dvaro centrą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6740, išduotas 1931-04-30.

Petras Kliunka (g. 1896-06-02 Šilvų k. Girkalnio vlsč.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo savanoriu 1919-02-13–1921-12-01. 1930 m. gyv. Betygalos vlsč. Valkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6116, išduotas 1930-12-15.

Kazys Leonavičius (g. 1880-02-12 Kadagynės k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-23–1920-12-06. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4733, išduotas 1930-02-15.

Zigmas Lukenskis (g. 1902-04-22 Baltarusijoje, Gardino sr. Astravo raj. Gervėčių k., mirė 1925-01-05). Tarnavo savanoriu 1919-04-02–1920-03-24, paleistas. Gyv. Girkalnio vlsč. Želmenų–Kaprizų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6381, išduotas 1931-02-25.

Stasys Mačanskis (g. 1894-09-19 Betygalos mstl. Betygalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-03-28–1920-05-01. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7243, išduotas 1931-08-31.

Antanas Masaitis (g. 1894-09-23 Stalioraičių k. Veliuonos vlsč. (Jurbarko r.). Tarnavo savanoriu 1919-01-16–1920 05 18. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Zelmenų–Kapryzų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6488, išduotas 1931-03-26.

Benas Matelis (g. 1898-12-31 Peldžiūnų II k. Girkalnio vlsč., mirė 1919-02-10). Apdovanojimas išduotas tėvui, gyv. Peldžiūnų II k. Įst. sav. 1919 01 13. Dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4265, išduotas 1929-11-21.

Feliksas Mažeika (g. 1903-05-30 Bliūdžių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-08-15–1920-05-02. 1929 m. gyv. Kelmės vlsč. Naudvario vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4843, išduotas 1930-04-28.

Jonas Mickus (g. 1894-06-20 Skapiškių k. Girkalnio vlsč., mirė 1922-10-13). Jaun. puskarininkis. Tarnavo savanoriu 1919-02-?–1920-09-01. 1920-09-01 dirbo laisvai samdomu vairuotoju Autobatalione. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7248, išduotas 1931-08-31.

Pranas Milkus (g. 1896 m. Girkalnio mstl. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-02-15–1920-02-20. 1928 m. gyv. Betygalos vlsč. Liktėnų k., 1929 m. – Rudmėsių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2930, išduotas 1929-06-26.

Vladas Pečiukaitis (g. 1898-06-06 Liepynų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-01-12–1920-09-16. 1929 m. gyv. Girkalnio vlsč. Kapryžų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4091, išduotas 1929-11-21.

Jonas Pluščauskas (g. 1894-04-10 Rumšių k. Girkalnio vlsč.). Įstojo sav. 1919-02-04. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1061, išduotas 1928-10-20.

Pranas Pocius (g. 1892-03-09 Didžiulių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-14–1921-04-16. 1932 m. gyv. Kaune. Darbininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9146, išduotas 1933-04-26.

Antanas Požereckas (g. 1902-02-02 Žvirgždžių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-04-12–1920-12-12. 1932 m. gyv. Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10082, išduotas 1938-06-30.

Pranas Ramanauskas (g. 1897-11-21 Plingių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo sav. 1920-09-20–1920-09-20. Mūšyje sunkiai sužeistas. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Girkalnio vlsč. Plingių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4537, išduotas 1930-02-15.

Mikalojus Rudzenskis (g. 1895-08-16 Šilų k. Ariogalos vlsč.). Kilęs iš Raseinių aps. Girkalnio vlsč. Pramedžiuvos k. Tarnavo sav. 1920-03-04–1921-04-26. 1930 m. gyv. Pramedžiuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6324, išduotas 1931-02-25.

Laurynas Stašaitis (g. 1899-08-20 Juodaičių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-04-03–1920-06-28. 1933 m. gavo žemės Kaune, Vilijampolėje. 1930 m. teistas už vagystę. 1932 m. gyv. Čekiškės vlsč. Vozbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8907, išduotas 1932-12-28.

Kleopas Survila (g. 1900-01-10 Patolupio k. Šimkaičių vlsč. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919-01-12–1921-12-10. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Zagriaužio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6330, išduotas 1931-02-25.

Jonas Šalvaitis (g. 1900-11-13 Vereduvaitės k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-04-26–1920-09-16, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7109, išduotas 1931-06-25.

Pranas Šneideraitis (g. 1899-02-19 Mikalavos k. Girkalnio vlsč.). Kilęs iš Tauragės aps. Eržvilko vlsč. Gabšiškių k. Krikštytas Ariogaloje. Tarnavo 1919-08-21–1922-04-08. 1929 m. gyv. Eržvilko vlsč. Sarakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4467, išduotas 1930-02-15.

Vacys Talmontas (g. 1897-01-17 Vyzbarų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-02-13–1921-11-14. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Jonaičių k. (palivarke). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7116, išduotas 1931-06-25.

Bronius Urbonavičius (g. 1898-06-13 Burbiškių dv. Betygalos vlsč.). Tarnavo 1919-01-13–1920-05-03. 1928 m. gyv. Peldžiūnų k., 1929 m. – Girkalnio vlsč. Kasčiušavos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3143, išduotas 1929-07-30.

Jurgis Vaškys-Ivaškevičius (g. 1897-04-28 Dobilių k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-01-13–1920-04-19, 1920-09-12–1922-10-06. 1929 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4948, išduotas 1930-04-30.

Juozas Visockas (g. 1898-10-12 Lintupių k. Kaišiadorių vlsč. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919-04-14–1921-03-21. 1930 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių vlsč. Tarpumiškio k. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Girkalnio vlsč. Pramedžiuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6246, išduotas 1931-01-22.

Jonas Zaica (g. 1896-03-08 Biliūnų dv. Girkalnio vlsč.). Ats. viršila. Tarnavo 1919-03-07–1921-11-23. 1929 m. gyv. Kražių vlsč. Vaišviliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4266, išduotas 1929-11-21.

Antanas Žongaila (g. 1892-12-04 Mykalavos vns. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-04-04–1920-06-10. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. ir vlsč. Turakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4295, išduotas 1929-11-21.

ARIOGALOS VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI 

Bronius Anušauskas (g. 1898-05-10  Plembergo k. Ariogalos vlsč.). Už pasižymėjimą Nepriklausomybės kovose apdovanotas Vyties kryžiumi.

Petras Dovidavičius (g. 1896 m. Kurmiškių k. Ariogalos vlsč., mirė 1920 m., palaidotas Ariogaloje). Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1919 m. sausio 19 d. Už narsą kautynėse su lenkais buvo apdovanotas Vyties kryžiumi. Apdovanojimo Nr. 1137, išduotas 1921 m.

Pranas Eimutis (g. 1897 Rajinciškių k. Ariogalos vlsč., mirė 1919-03-18 Kaune). Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris žuvęs dėl Lietuvos laisvės. Įst. sav. 1919-01-15. Žuvo prie „Metropolio“ viešbučio, kur saugojo Amerikos misiją. LKKSA – apdovanotas savanorio medaliu. Apdovanojimas įteiktas motinai Onai Eimutienei. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3747, išduotas 1929-10-21.

Povilas Latvys (g. 1896-09-04 m. Burbinės k. Veliuona. Mirė 1982 m. Ariogaloje.). Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1920 m. Už pasižymėjimą kovose su lenkais buvo apdovanotas Vyties kryžiumi. Apdovanojimo Nr. 1213, išduotas 1923 m.

Borisas Strasburgas (g. 1887-10-07 m. Ariogaloje. Mirė 1944-12-02 m.). Tarnavo 3 Pėstininkų Vytauto Didžiojo pulke. 

ARIOGALOS VALSČIAUS SAVANORIAI

Pranas Aleksa (g. 1899-11-08 Žardiškių k. Čekiškės vlsč. (Kauno r.). Tarnavo 1918-12-29–1919-02-13, buvo sužeistas. 1930 m. gyveno Kėdainių apskr. Ariogalos vlsč. Algirdų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8020, išduotas 1932-03-07.

Juozas Bagdonavičius (g. 1901-04-14 Vereščicio plv. Ariogalos vlsč.). Tarnavo 1919-10-01–1922-01-05. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1625, išduotas 1929-02-09.

Jonas Bolys (g. 1902-01-16 Varputinių dv. Pernaravos vlsč. (Kėdainių r.). Įstojo savanoriu 1919-01-18. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Geluvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6971, išduotas 1931-06-25.

Juozas Brazaitis (g. 1896-10-13 Raitininkų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-16–1922-01-13. Gyv. Kėdainių apskr. Ariogalos vlsč. Paryžiaus vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7208, išduotas 1931-08-31.

Tadas Budrys (g. 1899-10-28 Padargupio k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-04-01–1921-10-29. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5926, išduotas 1930-11-17.

Stasys Dabravolskis (g. 1902-04-11 Severinavos dv. Čekiškės vlsč. (Kauno r.). Įstojo savanoriu 1919-02-20. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5960, išduotas 1930-12-04.

Pranas Eimutis (g. 1897 m. Rajinciškių k. Ariogalos vlsč., mirė 1919-03-18 Kaune). Karys-savanoris. Įst. sav. 1919-01-15. Žuvo prie „Metropolio“ viešbučio, kur saugojo Amerikos misiją. LKKSA – apdovanotas savanorio medaliu. Apdovanojimas įteiktas motinai Onai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3747, išduotas 1929-10-21.

Antanas Jakaitis (g. 1901-10-16 Ruseinių k. Josvainių vlsč. (Kėdainių r.). Tarnavo savanoriu 1919-03-31–1920-04-12. 1931 m. gyv. Ariogalos vlsč. Stenionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6810, išduotas 1931-06-17.

Stasys Jankauskas (g. 1899-05-27 Paryžiaus vns. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-24–1922-01-22. Sav. LKKSK 1932 12 13, prot. Nr. 222. 1932 m. gyv. Ariogalos vlsč. Kunigiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8957, išduotas 1932-12-28.

Pranas Jankauskas (g. 1893-01-25 Ariogalos mst., mirė 1974-05-01. Palaidotas Ariogalos miesto civilinėse kapinėse). Tarnavo savanoriu  nuo 1919-07-10 iki 1920-07-25 ir nuo 1920-10-21 iki 1921-12-01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4917, išduotas 1930-04-30.

Petras Kačiulis (g. 1901-06-26 Alfredavos plv. Čekiškės vlsč. (Kauno r.). Tarnavo savanoriu 1918-12-29–1920-03-22. 1919-06-06 sužeistas ties Antaliepte. 1930 m. gyv. Kėdainių apskr. Ariogalos vlsč. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10130, išduotas 1938-11-29.

Antanas Lukošius (g. 1899-08-05 Paliepių k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-05-14–1921-05-01. 1929 m. gyv. Babėnų k. prie Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3439, išduotas 1929-08-21.

Vladas Martišius (g. 1900-11-12 Paliepių k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-05-05–1921-12-18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2337, išduotas 1929-04-24.

Aleksas Mažeika (g. 1897-04-21 Šliužių k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-01-30–1921-11-12. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Čekuvos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6447, išduotas 1931-02-28.

Mikalojus Norkus (g. 1884 Šilų k. Ariogalos vlsč.). Provizorius. Tarnavo savanoriu 1919-01-19–1920-03-11, paleistas dėl šeimyninės padėties. Provizoriaus laipsnį įgijo prie Maskvos u-to. Dirbo Karo sanitarijos sk. Farmacijos dalies viršininku. 1928 m. gyv. Telšiuose (44 metų). Apdovanojimo liudijimas Nr. 980, išduotas 1928-09-29.

Kazys Orlauskas (g. 1895-03-04 Lepšynės k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-24–1921-10-17. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5618, išduotas 1930-09-30.

Stasys Petrauskas (g. 1890-09-08 Zacišės dv. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-07-03–1921-02-27. 1933 m. gyv. Kėdainių apskr. Krakių vlsč. ir mst., 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9217, išduotas 1933-06-30.

Vladas Petrauskas (g. 1897-11-14 Pakarklio k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-02-21–1922-01-18. 1929 m. gyv. Ariogalos vlsč. Pagojų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2925, išduotas 1929-06-26.

Juozas Pocius (g. 1893-03-17 Padargupio k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-01-30–1920-04-08. 1929 m. gyv. Ariogalos vlsč. Žąsinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5017, išduotas 1930-05-31.

Antanas Rakevičius (g. 1895-08-16 Gėluvos k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1919-03-18–1921-11-12. 1934 m. gyv. Kauno aps. Čekiškės vlsč. Kilovos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9494, išduotas 1934-05-22.

Adomas Rimkus (g. 1896-12-13 Kupščių k. Pernaravos vlsč. (Kėdainių r.). Tarnavo savanoriu 1919-01-10–1921-12-02. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Čekavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5995, išduotas 1930-12-14.

Mikalojus Rudzenskis (g. 1895-08-16 Šilų k. Ariogalos vlsč.). Tarnavo savanoriu 1920-03-04–1921-04-26. 1930 m. gyv. Pramedžiuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6324, išduotas 1931-02-25.

Juozas Soltonas (g. 1896-02-21 Blandžių k. Pernaravos vlsč. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919-03-16–1921-11-23. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6697, išduotas 1931-04-21.

Vacys Talmontas (g. 1897-01-17 Vyzbarų k. Girkalnio vlsč.). Tarnavo 1919-02-13–1921-11-14. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Jonaičių k. (palivarke). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7116, išduotas 1931-06-25.

Antanas Tiškus (g. 1901-09-02 Paliepių k. Ariogalos vlsč., mirė 1920 01 30 Kaune). Įstojo savanoriu 1920-01-03. Apdovanojimo prašė motina Pranė, gyv. Paliepių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4209, išduotas 1929-11-21.

Jonas Trumpa (g. 1900-01-01 Paliepių k. Ariogalos vlsč.). Grandinis. Tarnavo 1919-09-18–1922-04-22. 1931 m. gyv. Kėdainių aps. Krakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7994, išduotas 1932-02-29.

Stasys Trumpaitis (g. 1900-07-20 Rugėnų k. Pernaravos vlsč. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919-03-12–1920-10-09. 1930 m. gyv. Ariogalos vlsč. Paliepių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5521, išduotas 1930-08-11.

Jonas Vaičis (g. 1895-03-27 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919-03-08–1920-03-11. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Ariogalos vlsč. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7119, išduotas 1931-06-25.

Vladas Žiauka (g. 1896-11-28 Pigainių k. Ariogalos vlsč.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1920-08-11–1921-11-12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5527, išduotas 1930-08-11.

Jonas Žvikas (g. 1890 m. Paliepių k. Ariogalos vlsč.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo nuo 1919-02-24. Dar 1928 m. tarnavo virštarnybiniu 7 p.p. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 292, išduotas 1928-06-09.

BETYGALOS VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Mikalojus Lipčius (g. 1894-12-19 Bernotų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1918-12-30 2 p.p., vėliau dirbo žvalgyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 544, išduotas 1928-0814.

Zigmas Tiška (g. ? Betygaloje, žuvo 1920-11-17). 7-ojo pėstininkų pulko karininkas,  kovojo su bolševikais, ties Širvintais, kilęs iš Betygalos valsčiaus, palaidotas gimtinėje.

Juozas Beržinskas (g. 1897 m. Ilgidžių k. Betygalos vals. (Raseinių r. Mirė 1959 m.). Už narsą kovojant su lenkų kariuomene apdovanotas Vyties kryžiumi. Apdovanojimo Nr. 1198, išduotas 1923 m.

Kazys Šukutis (g. 1896-07-26 Maslauskiškių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-03-01–1920-05-06, paleistas dėl sužeidimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2996, išduotas 1929-06-26.

BETYGALOS VALSČIAUS SAVANORIAI

Jonas Barauskas (g. 1896-07-10 Burbiškių k. Betygalos vlsč.). Tarnavo 1919-12-14–1922-11-02. Ats. vyr. puskarininkis. Sav. LKKSK 1932 11 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8908, išduotas 1932-12-28.

Antanas Barkauskas (g. 1897-06-05 Kimentmedžio k. Betygalos vlsč.). Tarnavo sav. 1920-12-01–1923-04-14 ir iki 1923-0- 30 mokomojoje oro eskadrilėje. 1928 m. gyv. Jonavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5373, išduotas 1930-07-31.

Bronius Bavarskis (g. 1899-05-02 Norgeliškių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-12-30. Sav. LKKSK 1936-09-16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9837, išduotas 1936-09-30.

Vladas Budzinauskas (g. 1899-08-28 Armonų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Įst. sav. 1919-05-24. Sav. LKKSK 1936-01-22, prot. Nr. 324. 1936 m. gyv. Betygalos vlsč. Maslauškiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9704, išduotas 1936-01-25.

Antanas Bušeika (g. 1901-03-23 Dirvoniškių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-12-20. Sav. LKKSK 1933-05-23, prot. Nr. 242. 1933 m. gyv. Seredžiaus vlsč. Seredžiaus dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9196, išduotas 1933-05-31.

Antanas Dapkus (g. 1900-11-24 Pilkalnio k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-05-13–1921-11-17. 1930 m. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6420, išduotas 1931-02-28.

Vacys Dapkus (g. 1904-07-28 Kupstynės vns. Betygalos vlsč. Žuvo 1919-04-04). Įstojo sav. 1919-03-11. Apdov. prašė brolis Jokūbas, gyv. Betygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7379, išduotas 1931-09-30.

Vladas Demenčius (g. 1900-01-12 Palukščio dv. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-14–1921-11-18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2315, išduotas 1929-04-24.

Juozas Dubinskas (g. 1896-09-12 Diržionių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-26–1921-11-30. 1929 m. gyv. Betygalos vlsč. Dvarviečių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5031, išduotas 1930-05-31.

Giršas Fainšteinas (g. 1901-11-18 Šimkaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06-15–1920-08-10. 1929 m. gyv. Šimkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5574, išduotas 1930-09-25.

Antanas Gedminas (g. 1901-06-09 Navininkų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-04-26–1921-10-21. 1932 m. gyv. Šiluvos vlsč. Lyduvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8568, išduotas 1932-06-16.

Leonardas Gedminas (g. 1895-12-11 Žemygalos k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo savanoriu 1920-01-10–1922-04-01. Sav. LKKSK 1936-05-27, prot. Nr. 339. 1936 m. gyv. Raseinių apskr. ir vlsč. Pakapurnio palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9788, išduotas 1936-09-30.

Matas Gedminas (g. 1895-03-07 Navininkų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-06–1920-03-29. 1929 m. gyv. Navininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5213, išduotas 1930-06-25.

Marijonas Jagučanskas (g.1890-09-11 Skirvainių dv. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Įstojo į Lietuvos kariuomenę 1919-02-20 – Kauno komendantūrą. 1920-09-01 pakeltas į kpt. 1923-11-23 paleistas į atsargą. 1933-05-11 kaip teismo nuteistas už sukčiavimus išbrauktas iš karininkų sąrašo.

Antanas Jakštas (g. 1903-11-01 Zvėgių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo savanoriu 1920-0-05–1922-06-05. 1930 m. gyv. Zvėgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5401, išduotas 1930-07-31.

Jonas Jankūnas (g. 1884-08-16 Derbutų k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo savanoriu 1919-04-09–1920-05-06. 1932 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8770, išduotas 1932-10-01.

Mykolas Jokubauskas (g.1891-11-10 Maskvitų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-10-28–1921-12-03. Sav. LKKSK 1935-05-09, prot. Nr. 303. 1933 m. gyv. Kėdainių apskr. Pašušvio vlsč. Didmiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9609, išduotas 1935-05-29.

Andrius Juškevičius (g. 1900 Pyplių k. Zapyškio vlsč. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919-01-06–1921-10-17. 1928 m. gyv. gimtinėje, 1934 m. – Kauno m., žemės gavo Raseinių apskr. Betygalos vlsč. Ilgižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2721, išduotas 1929-05-31.

Povilas Kačerauskas (g. 1897-01-25 Račiškių plv. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-02-12–1921-11-26. 1930 m. gyv. Kelmės vlsč. Žvilgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7570, išduotas 1931-11-28.

Stasys Kaupas (g. 1900-04-30 Diržionių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Mokytojas. Tarnavo sav. 1919-08-03–1921-10-08. 1936 m. gyv. Varniuose, žemės buvo gavęs Diržionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9716, išduotas 1936-02-27.

Jonas Klimas (g. 1901-02-27 Kudonių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-01-19–1922-04-14. 1940-06 gyv. Betygaloje. Pripažintas savanoriu 1940-06-21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10288, išduotas 1940-06-30.

Petras Kliunka (g. 1896-06-02 Šilvų k. Girkalnio vlsč. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-02-13–1921-12-01. 1930 m. gyv. Betygalos vlsč. Valkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6116, išduotas 1930-12-15.

Karolis Kupliauskas  (g. 1902-04-12 Rimgailų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-09-08–1921-12-15. 1929 m. gyv. Kėdainių apskr. Krakių vlsč. Ambrožukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4054, išduotas 1929-11-21.

Antanas Motiejus Kurmauskas (g. 1899-04-15 Kudonių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-05-24–1921-12-07. komisija pripažino savanoriu. 1940 m. gyv. gimtinėje. Byloje liudijimo 2 egz. nėra. Apd. išduotas pasirašytu įgaliojimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10289, išduotas 1940-06-21.

Antanas Kvedaras (g. 1890-10-12 Ilgižių I k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1931-06-03 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-03-27–1920-05-26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8511, išduotas 1932-05-31.

Mikalojus Lipčius (g. 1894-12-19 Bernotų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Karo valdininkas. Įst. sav. 1918-12-30 2 p.p., vėliau dirbo žvalgyboje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 544, išduotas 1928-0814.

Antanas Lušas (g. 189 -08-06 Navininkų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-02-06. Tarnavo policijoje 1920-10–1927-05. Gavęs žemės 11,86 ha, gyv. gautame sklype. Komisija 1930-10-28 pripažino savanoriu, prot. Nr. 135. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5850, išduotas 1930-11-11.

Stasys Mačanskis (g. 1894-09-19 Betygalos mstl. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-03-28–1920-05-01. 1930 m. gyv. Girkalnio vlsč. Mankūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7243, išduotas 1931-08-31.

Jonas Mažeika (g. 1900-05-10 Lekavos dv. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1922-06-05. Įst. sav. 1919-03-29. Nusišovė. Sav. LKKSK 1934-01-30 prot. Nr. 262. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9429, išduotas 1934-02-28.

Jonas Meškauskas (g. 1898-02-06 Pautvardžių I k. Jurbarko vlsč. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-01-18–1922-02-23. 1929 m. gyv. Betygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2947, išduotas 1929-06-26.

Pranas Milkus (g. 1896 Girkalnio mstl. Girkalnio vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-15–1920-02-20. 1928 m. gyv. Betygalos vlsč. Liktėnų k., 1929 m. – Rudmėsių vns. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2930, išduotas 1929-06-26.

Antanas Oželis (g. 1899-11-20 Zvėgių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-08-14. 1933 m. gyv. Kėdainių apskr. Baisogalos vlsč. Palonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9414, išduotas 1934-01-31.

Kazys Sirtautas (g. 1896-05-21 Tautušių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-03-29–1921-10-30. 1932 m. gyv. Latvijoje, Rygos aps. Mengeles vlsč. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8441, išduotas 1932-05-31.

Liudas Šniukšta (g. 1899-08-22 Pakalniškių I k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-06–1922-06-09. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4267, išduotas 1929-11-21.

Antanas Šukys (g. 1898-06-09 Aleknaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-25–1920-08-06. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7423, išduotas 1931-10-10.

Kazys Šukutis (g. 1896-07-26 Maslauskiškių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-03-01–1920-05-06, paleistas dėl sužeidimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2996, išduotas 1929-06-26.

Juozas Urbonas (g. 1889-03-19 Prišmantų k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1920-08-02–1923-08-15. 1931 m. gyv. Ukmergės aps. Gelvonų mst. Kituose raštuose vadinamas Urbonavičiumi, tik metrikuose – Urbonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7871, išduotas 1932-01-31.

Antanas Urbonavičius (g. 1899-03-06 Dapkaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-05-24–1921-11-17. 1930 m. gyv. Šiluvos vlsč. Kaulakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7172, išduotas 1931-08-31.

Bronius Urbonavičius (g. 1898-06-13 Burbiškių dv. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-13–1920-05-03. 1928 m. gyv. Peldžiūnų k., 1929 m. – Girkalnio vlsč. Kasčiušavos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3143, išduotas 1929-07-30.

Juozas Urbonavičius (g. 1895-12-12 Dapkaičių k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1920-01-04–1922-03-06. 1929 m. gyv. Betygalos vlsč. Maskvitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3696, išduotas 1929-10-21.

Stasys Vaitiekūnas (g. 1902-08-10 Kimentmedžio k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-03-12–1920-05-01, 1920-12-04–1922-10-22. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9038, išduotas 1933-02-28.

Kazys Žvalionis (g. 1890-02-02 Ilgižių I k. Betygalos vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-05-07–1920-05-22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5275, išduotas 193- 06-25.

ILGIŽIŲ VALSČIAUS SAVANORIAI

Jonas Mačiulaitis (g. 1895-12-08 Vosiliškio k. Ilgižių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-03-31–1920-04-06. 1928 m. gyv. Baisogalos vlsč. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2328, išduotas 1929-04-24.

NEMAKŠČIŲ VALSČIAUS VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI

Bronius Stankevičius (g. 1894-12-18 Rezgainių k. Nemakščių valsč., mirė 1947-10-15 Vorkutoje.)

NEMAKŠČIŲ VALSČIAUS SAVANORIAI

Jonas Dovidavičius (g. 1901-12-25 Kairiškės dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-06-12–1921-10-18. 1930 m. gyv. Tauragės apskr. Kaltinėnųvls. Gineikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7223, išduotas 1931-08-31.

Pranas Gružinskas (g. 1893-06-09 Kairiškės dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Kilęs iš Tauragės apskr. Skaudvilės vlsč. Gilvyčių k. Įst. sav. 1919-03-25. 1932 m. gyv. Šiaulių apskr. Padubysio vlsč. Bazilioniųbžn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8712, išduotas 1932-09-20.

Juozas Ivaškevičius (g. 1897-06-08 Molių vns. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1930-05-22 Batakių gelež. st. Batakių vlsč. (Tauragės r.). Ivoškevičius. Apdov. išd. žmonai Antaninai, gyv. Batakių vlsč. Lomių k. Tarnavo sav. nuo 1919-01-15, pašauktu – 1919-03-05–1921-10-21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8591, išduotas 1932-06-16.

Jonas Jasiulis (g. 1894-06-24 Garyšių dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919-02-01–1920-03-22. 1929 m. gyv. Viduklės vlsč. Jūkainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3180, išduotas 1929-07-30.

Benediktas Jocius (g. 1894-11-18 Lygių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Metrikuose – Jucius. Tarnavo sav. 1920-01-07–1920-06-23, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Nemakščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6947, išduotas 1931-06-25.

Antanas Jucevičius (g. 1898-06-13 Pratvalkų k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-02-04–1921-06-25 2 p.p. 1930 m. gyv. Nemakščių vlsč. Daugilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6585, išduotas 1931-03-26.

Adomas Lendza (g. 1896-11-02 Kalkiškės k. Švėkšnos vlsč. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919-07-12, pašauktu – 1919-10-01–1922-01-27. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo geležinkelių valdyboje. Žemės gavo Raseinių apskr. Nemakščių vlsč. Žalpių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2044, išduotas 1929-03-26.

Kazys Lėškys (g. 1903-05-03 Pieriškių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1920-11-21–1923-10-01. 1930 m. gyv. Nemakščių vlsč. Žalpių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4778, išduotas 1930-04-15.

Antanas Malakauskas (g. 1898-11-19 Balandžių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919-02-13–1919-07-30, paleistas dėl silpnos sveikatos; vėliau tarnavo 1920-11-06–1922-09-01. Sav. LKKSK 1932 09 13 prot. Nr. 209. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8757, išduotas 1932-09-30.

Vladas Meinikis (g. 1896-03-25 Garyšių dv. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Įst. sav. 1919-02-09. Sav. LKKSK 1933-10-03 prot. Nr. 249. 1933 m. gyv. Viduklės vls. Paupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9296, išduotas 1933-10-24.

Šliomas Mejerovičius (g. 1895-06-12 Nemakščių mstl. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Mirė 1920-02-20). Įst. sav. 1919-05-07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3480, išduotas 1929-08-21.

Juozas Pranaitis (g. 1900-02-06 Trakų k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo sav. 1919-04-15–1922-11-07. 1922–1929 m. gyv. Pagėgių mst. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos vlsč. Lyduvėnų gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7759, išduotas 1931-12-31.

Juozas Samuilis (g. 1896-01-20 Pabalčių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-06–1919-10-03, paleistas dėl sveikatos. Būdamas atsargoje žuvo prie Kelmės, apšaudant bermontininkų orlaivį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4233, išduotas 1929-11-21.

Pranas Šiaulys (g. 1895-09-29 Žvirgždės k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-08–1920-02-19. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo vlsč. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7357, išduotas 1931-09-25.

Icikas Mejeris Šneideris (g. 1900-11-14 Nemakščių mstl. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-08-13–1922-01-15. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Nemakščių vlsč. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2897, išduotas 1929-06-26.

Jonas Talakauskas (g. 1894-04-10 Mickių k. Kelmės vlsč. (Kelmės r.). Tarnavo 1919-02-04–1920-03-11. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Nemakščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4023, išduotas 1929-11-13.

Feliksas Tamošaitis (g. 1896-06-10 Nemakščių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-08–1920-03-26. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5735, išduotas 1930-10-31.

Jonas Umantas (g. 1901-06-06 Dumblendžiovns. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-02-08–1920-05-06. 1929 m. gyv. Nemakščių vlsč. Taubučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3185, išduotas 1929-07-30.

Antanas Urbonas (g. 1896-01-23 Smeltynės k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-01-10–1921-11-12. 1929 m. gyv. Kelmės vlsč. Šedvydžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3431, išduotas 1929-07-31.

Jonas Urbonas (g. 1902-10-24 Smeltynės k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-05-19–1920-05-19. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1295, išduotas 1928-11-14.

Antanas Vaičiūnas (g. 1903-10-22 Zacižos k. Raseinių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1920-11-21–1922-04-12. 1929 m. gyv. Nemakščių vlsč. Uvainiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3183, išduotas 1929-07-30.

Povilas Veryga (g. 1895-01-15 Sniegoniškės k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Kūrėjų sav. registracijos kn. išbrauktas įrašant – „atmestas“. Kaip pabėgusiam apdov. anuliuotas. Įstojo 1919-12-10. Negrįžo iš atostogų ir 1920-02-13 užskaitytas pabėgusiu. Vėliau tarnavo 1920-04-18–1921-09-10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8324, išduotas 1932-04-30.

Kazys Žukauskas (g. 1902-07-24 Kinčalių k. Nemakščių vlsč. (Raseinių r.). Tarnavo 1919-04-30–1920-08-07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3469, išduotas 1929-08-21.

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui